REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I DOSTĘPU DO SERWISÓW INTERNETOWYCH TRANS-ASSIST

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Trans Assist Sp. z o.o. niniejszym, wprowadza regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego:

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Trans Assist określonych w Regulaminie usług drogą elektroniczną, a także warunki i zasady korzystania przez użytkowników i klientów z serwisów internetowych Trans Assist, tj.:
  1. strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym: https://www.transassist.eu;
  2. Platformy Trans Assist, dostępnej w domenie: https://app.transassist.eu/;
  3. Platformy Administracyjnej Trans Assist, dostępnej w domenie: https://admin.transassist.eu/
  4. Aplikacji mobilnej Trans Assist, dostępnej za pomocą przenośnych urządzeń multimedialnych z systemem Android lub iOS z dostępem do Internetu.
 2. Regulamin został przygotowany zgodnie z następującymi przepisami:
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – dalej jako „u.s.u.d.e.”;
  2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1669 oraz z 2019 r. poz. 730) – dalej jako „u.o.d.o”;
  3. ustawy prawo przewozowe z dnia 14 listopada 1984 roku (Dz.U.2017.1983 t.j. z dnia 2017.10.25) – dalej jako „u.p.p.”;
  4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako „RODO”;
  5. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE – dalej jako „eIDAS”;
  6. konwencji o umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U.1962.49.238 z dnia 1962.09.14) – dalej jako „Konwencja CMR”;
  7. protokołu dodatkowego do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczącego elektronicznego listu przewozowego, sporządzonego w Genewie dnia 20 lutego 2008 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1487) – dalej jako „Protokół dodatkowy do Konwencji CMR”.
 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu przy uruchamianiu serwisów internetowych Trans Assist, o których mowa w ust. 1 pkt. a. – d. powyżej lub złożenie zamówienia poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego regulaminu, co dotyczy również zasad przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. XV. regulaminu.
 4. Regulamin można w każdej chwili pobrać tutaj jako dokument PDF.

 

II. DEFINICJE

 1. Trans Assist – Trans Assist Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000805737, NIP: 9462691960, REGON: 384448444, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Piotra Śliwińskiego, zwany także w dalszej części regulaminu „Usługodawcą” lub „Licencjodawcą”.
 2. Regulamin – Regulamin określa w szczególności zasady dostępu i korzystania z serwisów internetowych i platformy Trans Assist, a także prawa i obowiązki usługodawcy i użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 3. Serwisy Internetowe – strona internetowa dostępna pod adresem internetowym https://www.transassist.eu („Strona Internetowa”), platforma Trans Assist dostępna w tej domenie oraz aplikacji mobilnej dostępnej w zależności od systemu operacyjnego użytkownika lub klienta w sklepie „Google play” oraz „Apple App Store” („Platforma Trans Assist”).
 4. Platforma Trans Assist lub System – system skierowany do firm transportowych, służący m.in. do komunikacji, zarządzania transportami i dokumentami oraz nawigacji, składający się z 3 pakietów:
  1. Pakietu Basic – stanowiącego darmowe rozwiązanie komunikacyjne dla transportu, zawierające komunikator transportowy z predefiniowanymi wiadomościami przetłumaczonymi na 24 języki, umożliwiające: monitorowanie czasu dostawy, tworzenie transportów (rozpoczęcie zlecenia transportowego wraz z możliwością wprowadzenia danych nadawcy, przewoźnika oraz odbiorcy towaru) oraz generowanie dokumentów CMR, pozwalające na tworzenie przez użytkownika listów przewozowych dla konkretnych ładunków i wydrukowanie ich w kilku egzemplarzach.
  2. Pakietu Standard – służącego do zarządzania transportami oraz dokumentami, który zawiera rozwiązania udostępnione w ramach Pakietu Basic, a ponadto rozwiązania umożliwiające: automatycznie generować dokumenty e-CMR, elektronicznie podpisywać dokumenty e-CMR, monitorować online czas dostaw. Opłata za ten pakiet wynosi 9,90 € miesięcznie (opłata nie zawiera podatków).
  3. Pakietu Premium – pakietu, w ramach którego Klient otrzymuje w dzierżawę urządzenie elektroniczne służące do komunikacji, nawigacji oraz obsługi dokumentów przewozowych, zawierające wszystkie funkcjonalności pakietu Premium, a ponadto aktualizowaną nawigację uwzględniającą ograniczenia gabarytowe i tonażowe konkretnej jednostki transportowej oraz nieograniczony dostęp do Internetu w zakresie niezbędnym do obsługi systemu Trans Assist na terenie Unii Europejskiej. Opłata za ten pakiet wynosi 59,90 € miesięcznie (opłata zawiera czynsz z tytułu dzierżawy urządzenia; opłata nie zawiera podatków).
 5. Aplikacja – oprogramowanie udostępnione przez Trans Assist klientom Pakietu Basic, Pakietu Standard oraz Pakietu Premium, które działa na urządzeniach przenośnych posiadających wbudowany system operacyjny: Android, iOS, takich jak smartfon czy tablet.
 6. Oprogramowanie – wszelkie oprogramowanie udostępnione przez Licencjodawcę w ramach Platformy lub Aplikacji, na podstawie umowy licencyjnej (której częścią w przypadku Pakietu Premium będzie udzielenie sublicencji na korzystanie z nawigacji transportowej).
 7. Urządzenie – tablet z systemem operacyjnym Android 8.1. o przekątnej ekranu 5,5 cala, z pamięcią operacyjną 4 GB oraz pamięcią wbudowaną 64 GB, odporny na upadek z wysokości 1 m, zachlapanie wodą i kurz (norma IP 67), wyposażony we wbudowany laserowy skaner umożliwiający odczyt kodów 2D, udostępniany Klientowi przez Trans Assist w ramach aktywacji Pakietu Premium, na podstawie umowy dzierżawy Urządzenia.
 8. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na Stronie Internetowej, umożliwiający Użytkownikowi kontakt z Trans Assist.
 9. Formularz Rejestracji – formularz dostępny na Stronie Internetowej lub za pośrednictwem Aplikacji w zakładce „Wypróbuj za darmo”, umożliwiający utworzenie Konta, po wypełnieniu danych określonych jako obligatoryjne:
  • dres e-mail,
  • imię i nazwisko,
  • nazwa firmy,
  • pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko,
  • ilość pracowników w firmie
   oraz zaznaczeniu przycisku „Zarejestruj się”.
 10. Konto – przypisane do wskazanego podczas Rejestracji adresu e-mail konto, które Użytkownik może utworzyć na Platformie Trans Assist za pomocą Formularza Rejestracji, podając wymagane dane określone jako obligatoryjne oraz fakultatywnie numer telefonu.
 11. Użytkownik – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych korzystający ze Strony Internetowej lub Platformy.
 12. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych będąca Użytkownikiem oraz nabywcą płatnych usług oferowanych przez Trans Assist, tj. Pakietu Standard lub Pakietu Premium.
 13. Subkonto – konto utworzone przez Klienta (dalej także jako „Administrator”) dla pracownika lub współpracownika Klienta z poziomu Konta Klienta poprzez panel Administratora.
 14. Aktywacja – weryfikacja danych Klienta celem uprawdopodobnienia istnienia przedsiębiorstwa Klienta, przeprowadzona na podstawie danych wprowadzonych podczas dodawania karty płatniczej stanowiącej własność firmy Klienta, takich jak: numer i data ważności karty oraz kod CV/CVV.
 15. Zamówienie – oświadczenie Użytkownika składane na podstawie aktualnej oferty Usługodawcy zamieszczonej w Serwisie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji, określające Pakiet Usług, które mają być świadczone przez Trans Assist.
 16. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach pakietu Standard lub Premium, zawarta pomiędzy Trans Assist a Klientem.
 17. Przedmiot Umowy – usługi objęte Pakietem Standard lub Pakietem Premium, które będą świadczone przez Trans Assist zgodnie z zawartą z Klientem Umową, w tym udzielenie Licencji na korzystanie z Oprogramowania oraz sublicencji na korzystanie z nawigacji transportowej.
 18. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Trans Assist drogą elektroniczną odpłatnie lub nieodpłatnie na podstawie Umowy lub Zamówienia.
 19. Miesiąc Rozliczeniowy – okres, za który Klientowi wystawiana jest faktura z tytułu świadczenia usług zgodnie z Przedmiotem Umowy, trwający jeden miesiąc, kończący się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia nie było w ostatnim dniu tego miesiąca (np. miesiąc rozliczeniowy rozpoczynający się 1 stycznia kończy się z upływem 1 lutego).
 20. Dzień Rozliczeniowy – dzień następujący po upływie każdego pełnego Miesiąca Rozliczeniowego.
 21. Faktura – faktura VAT wystawiona Klientowi z tytułu świadczenia usług stanowiących Przedmiot Umowy, udostępniana w formacie .PDF na Koncie Klienta z poziomu administratora.
 22. Płatność – dokonywana przez Klienta za pośrednictwem karty płatniczej zapłata za Przedmiot Umowy w wysokości określonej w cenniku.
 23. Baza danych – wszelkie wprowadzone za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub Platformy Trans Assist informacje oraz dane osobowe, w tym w szczególności dane teleadresowe, informacje dotyczące firmy, jej dokumentów, taboru, pracowników, zawartych transakcji, a także dane geolokalizacyjne.
 24. Cyberatak – celowe wykorzystanie systemów i sieci komputerowych przy użyciu szkodliwego (złośliwego) oprogramowania do kradzieży lub zniszczenia danych albo zakłócenia działalności.
 25. e-CMR – jest to cyfrowy odpowiednik papierowej wersji dokumentu przewozowego CMR. List przewozowy wystawiony przy użyciu komunikacji elektronicznej przez przewoźnika, nadawcę lub inną stronę zainteresowaną wykonaniem umowy przewozu (do której ma zastosowanie Konwencja CMR) za pomocą Platformy Trans Assist, w tym również dane logicznie związane z komunikacją elektroniczną w postaci załączników lub w inny sposób powiązane z komunikacją elektroniczną w tym samym czasie co jest wystawienie lub w późniejszym czasie tak, aby stały się częścią elektronicznego listu przewozowego. Elektroniczny list przewozowy wygenerowany za pomocą Platformy Trans Assist spełnia wymogi Protokołu dodatkowego do Konwencji CMR, tym samym wywiera taki sam skutek oraz wartość dowodową co tradycyjny list przewozowy, o którym mowa w Konwencji CMR.
 26. Podpis elektroniczny – dane w postaci elektronicznej, które są załączone lub logicznie powiązane z innymi danymi elektronicznymi, który służy jako metoda uwierzytelnienia. Podpis elektroniczny składany przez Użytkownika Platformy Trans Assist stanowi zaawansowany podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 26 eIDAS, a tym samym spełnia przesłanki przewidziane przez Protokół dodatkowy do Konwencji CMR dla wiarygodnego podpisu elektronicznego – co oznacza, że e-CMR podpisany Podpisem elektronicznym dostarczanym przez Trans Assist wywiera taki sam skutek co tradycyjny list przewozowy, o którym mowa w Konwencji CMR.
 27. TSL – branża transportowo – spedycyjno – logistyczna, obejmująca wszelkie działania związane z transportem towarów, organizacją przewozów, infrastruktury, a także kwestie dokumentacji, obsługi procesu transportu, w tym magazynowania, centrów przeładunkowych, zarządzania pracownikami oraz planowania i koordynowania przepływu towarów.

 

III. REJESTRACJA KONTA

 1. Rejestracja Konta Użytkownika na Platformie Trans Assist wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji dostępnego na Stronie Internetowej lub za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji i jego przesłaniu do Usługodawcy, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłana wiadomość informująca o utworzeniu Konta Użytkownika przypisanego do tego adresu wraz z linkiem aktywacyjnym oraz klauzulami zgód na przetwarzanie danych osobowych. Po zapoznaniu się z treścią klauzul, wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Trans Assist danych (w wybranym przez Użytkownika celu), potwierdzeniu adresu e-mail oraz Aktywacji Konta przez Trans Assist – Użytkownik zostanie poproszony o wygenerowanie hasła. Przy czym hasło wybrane przez Użytkownika musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką i małą literę oraz przynajmniej jedną cyfrę („Hasło”).
 3. Od chwili rejestracji podany adres e-mail stanowi login Użytkownika („Login”).
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu Loginu i Hasła.
 5. Dalsze korzystanie z Platformy Trans Assist zawsze wymaga zalogowania się do Konta poprzez wprowadzenie Loginu i Hasła.
 6. Rejestrując Konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, co dotyczy także postanowień Polityki Prywatności, w szczególności w zakresie informacji o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika.
 7. Użytkownik jest uprawniony do posiadania tylko jednego Konta. Jedno konto może być wykorzystywane tylko przez jednego przedsiębiorcę – Administratora.

 

IV. AUTORYZACJA KONTA KLIENTA

 1. Proces autoryzacji Konta Klienta na Platformie obejmuje:
  1. utworzenie Konta,
  2. aktywację Konta i weryfikację Klienta,
  3. nadanie autoryzacji Konta.
 2. Chcąc aktywować Konto Klienta w Pakiecie Standard lub Pakiecie Premium, Klient jest zobowiązany do dodania karty płatniczej, która stanowi własność firmy Klienta, poprzez wprowadzenie danych karty płatniczej takich jak: numer i data ważności karty oraz kod CV/CVV („Aktywacja”).
 3. Aktywacyjna służy weryfikacji Klienta i ma na celu uprawdopodobnienie istnienia przedsiębiorstwa Klienta w oparciu o informacje dostępne publicznie oraz informacje przekazane przez Klienta („Weryfikacja”), co jest niezbędne w szczególności dla Klientów, którzy w ramach zawartej Umowy będą wykorzystywać elektroniczny list przewozowy („e-CMR”). Aktywacja musi zostać wykonana z karty płatniczej stanowiącej własność firmy, podlegającego Weryfikacji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego w celu weryfikacji danych teleadresowych wskazanych przez Klienta, na co niniejszym Użytkownik wyraża zgodę.
 5. Autoryzacja Konta Klienta jest decyzją podejmowaną przez Usługodawcę w oparciu o niniejszy Regulamin i wewnętrzne procedury weryfikacyjne Usługodawcy, z uwzględnieniem ochrony interesów Usługobiorcy i innych Użytkowników, której pozytywny wynik oznacza możliwość korzystania z Platformy Trans Assist („Autoryzacja”).
 6. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany danych wymaganych do tworzenia Konta Klienta na Platformie Trans Assist, a także jego Weryfikacji i Autoryzacji.
 7. Usługodawca w każdym momencie może uzależnić Autoryzację Konta Klienta lub dalsze korzystanie z całości Usług przez Klienta od przedstawienia dokumentów potwierdzających dane identyfikacyjne podmiotu prowadzonego lub zarządzanego przez Klienta lub dane osoby uprawnionej do reprezentacji tego podmiotu, a w razie podjęcia uzasadnionych wątpliwości również od ponownego przejścia procesu autoryzacji („Reautoryzacja”).
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ponownej Autoryzacji Konta Klienta w przypadku zmiany danych Klienta lub braku jego aktywności w okresie przekraczającym 90 (dziewięćdziesiąt) dni kalendarzowych.
 9. Brak Autoryzacji Konta, na skutek odmowy jego Autoryzacji, uchylenia Autoryzacji, zablokowania Konta na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu powodują automatyczny brak dostępu do Platformy.
 10. Usługodawca może odmówić Autoryzacji Konta, jeżeli jest to uzasadnione słusznym interesem Usługodawcy lub innych Użytkowników, w szczególności w przypadkach:
  1. prowadzenia przez Klienta lub podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane z Klientem działań sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, w tym wykorzystywania danych innych Użytkowników lub Oprogramowania do rozsyłania do Użytkowników niezamówionej informacji handlowej (spamming) lub reklamowania działalności konkurencyjnej wobec Platformy Trans Assist,
  2. nieregulowania przez Klienta zobowiązań finansowych wobec innych przedsiębiorców, pod warunkiem udokumentowania tej okoliczności prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. uzasadnionego podejrzenia (uprawdopodobnionego danymi teleadresowymi i innymi źródłami informacji) naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu,
  4. przekazania Usługodawcy przez Klienta niepełnych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, stwierdzenia zawieszenia albo zamknięcia działalności gospodarczej przez Klienta.
 11. Usługodawca może uchylić Autoryzację Konta, jeżeli jest to uzasadnione słusznym interesem Usługodawcy lub innych Użytkowników, w szczególności w przypadkach:
  1. odmowy Autoryzacji,
  2. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących obowiązków Użytkowników,
  3. opóźnienia w płatności na rzecz Usługodawcy przekraczającego 1 (słownie: jeden) Miesiąc Rozliczeniowy.
 12. Uchylenie Autoryzacji Konta może nastąpić na czas Weryfikacji Klienta lub do dnia uregulowania należności wobec Usługodawcy.
 13. Usługodawca po wyjaśnieniu przyczyn uchylenia Autoryzacji Konta podejmuje decyzję o:
  1. blokadzie Konta,
  2. przywróceniu Autoryzacji Konta Klienta na dotychczasowych warunkach,
  3. przywróceniu Autoryzacji Konta na podstawie umowy o indywidualnych warunkach dostępu do Usług,
  4. pozostawienia uchylonej Autoryzacji Konta do dnia spełnienia warunków określonych przez Usługodawcę w toku Weryfikacji.

 

V. BLOKADA I USUNIĘCIE KONTA

 1. Blokada Konta powoduje całkowitą utratę dostępu do Platformy Trans Assist.
 2. Usługodawca ma prawo zastosować blokadę na skutek rozwiązania Umowy z Klientem.
 3. Usługodawca ma prawo zablokować Konto także w przypadkach:
  1. odmowy Autoryzacji,
  2. naruszenia postanowień Regulaminu, których skutkiem jest rażące naruszenie interesów Usługodawcy lub innych Użytkowników – w trybie natychmiastowym bez wcześniejszego uchylania Autoryzacji Konta,
  3. opóźnienie w płatności na rzecz Usługodawcy przekraczającego 1 (słownie: jeden) Miesiąc Rozliczeniowy,
  4. upływu 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia uchylenia Konta i braku podstaw do przywrócenia Autoryzacji.
 4. W przypadku anulowania przez Klienta subskrybowanego pakietu, co zostanie poprzedzone wiadomością e-mail z prośbą o potwierdzenie anulowania subskrypcji, Konto Użytkownika wraz z upływem końca Miesiąca Rozliczeniowego zostanie przywrócone do Pakietu Basic, a funkcjonalności Pakietu Standard lub Pakietu Premium zostaną zablokowane.

 

VI. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Regulaminu, w tym także postanowień Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji postanowień lub niektórych postanowień, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie opuścić Serwis Internetowy.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy Trans Assist zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1. podania prawdziwych danych dotyczących przedsiębiorstwa Użytkownika,
  2. podania przy rejestracji Konta aktualnych danych osobowych i teleadresowych, a także aktualizacji tych danych,
  3. poinformowania Trans Assist o:
   • każdej zmianie w składzie organów Użytkownika,
   • każdej zmianie w składzie wspólników w spółce osobowej lub cywilnej Użytkownika,
   • każdej zmianie w składzie udziałowców/ akcjonariuszy Użytkownika, posiadających co najmniej 10 % udziałów/ akcji,
   • utracie zdolności do czynności prawnych,
    uprawomocnieniu się orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.
  4. bieżącego monitorowania skrzynki poczty elektronicznej, która wskazana została podczas rejestracji Konta w zakresie wiadomości, które Użytkownik otrzymuje od Trans Assist.
 3. Użytkownik nie ma prawa:
  1. korzystać z Kont innych Użytkowników,
  2. udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom lub osobom trzecim,
  3. dokonać sprzedaży, darowizny, cesji lub innej formy zmiany własności Konta Użytkownika,
  4. korzystać z funkcji i narzędzi Platformy Trans Assist niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  5. zamieszczać na Platformie materiałów tekstowych czy graficznych naruszających prawa lub prawem chronione dobra Trans Assist, innych Użytkowników lub osób trzecich.
 4. Klient jako Administrator Konta ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość wszystkich danych podanych podczas tworzenia Subkonta dla pracownika lub współpracownika Klienta. Klient oświadcza, iż spełnił względem swoich pracowników lub współpracowników ciążące na nim jako administratorze danych osobowych obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO oraz pozyskał wszelkie niezbędne zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników lub współpracowników, w tym danych geolokalizacyjnych.
 5. Klient jest zobowiązany poinformować Trans Assist drogą elektroniczną lub poprzez kontakt z działem obsługi klienta o planowanym zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej w czasie umożliwiającym rozwiązanie Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 6. Zakazane jest korzystanie z Serwisów internetowych w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub w sposób zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem celu. W szczególności zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy lub innych kanałów komunikacji, które udostępnia Platforma treści o charakterze bezprawnym. Przy czym Trans Assist nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisów Internetowych.
 7. Trans Assist nie ingeruje w treść informacji przekazywanych z wykorzystaniem Serwisów Internetowych i nie udostępnia tych informacji podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których ich udostępnienie nakazują przepisy prawa, lub udostępnienie jest wymagane na podstawie wezwania lub prawomocnego orzeczenia Sądu lub organu administracji skarbowej.
 8. Trans Assist nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika haseł dostępu podmiotom nieupoważnionym.
 9. Platforma Trans Assist udostępniana za pośrednictwem Strony Internetowej lub Aplikacji, a także wszelkie udostępnione tam utwory takie jak: zdjęcia, materiały graficzne oraz treści są przedmiotem praw autorskich przysługujących Trans Assist bądź podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie, który nie wykracza poza zakres dozwolonego użytku lub prawa cytatu. Zakazane jest kopiowanie treści i elementów graficznych dostępnych w Serwisach Internetowych.

 

VII. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Trans Assist dołoży wszelkich starań, aby:
  1. oprogramowanie oraz dostępne za jego pośrednictwem Usługi były dostępne, przez co należy rozumieć działanie podstawowych funkcjonalności Platformy Trans Assist na poziomie co najmniej 90% w skali roku („SLA”),
  2. czas usunięcia ewentualnych awarii, rozumianych jako całkowita niedostępność Platformy, czyli brak dostępu do jej podstawowych funkcjonalności, nie był dłuższy niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny (nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy oraz od momentu zawiadomienia Trans Assist o wystąpieniu awarii w sposób, o którym mowa w Rozdziale XII. Regulaminu (jednakże w przypadku zawiadomienia w formie tradycyjnej przesłanego na adres siedziby Trans Assist okres ten będzie liczony od dnia odebrania zawiadomienia przez Trans Assist),
  3. czas ewentualnych ograniczeń dostępu do Platformy nie był dłuższy niż 72 (słownie: siedemdziesiąt dwie) godziny (nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót) od momentu, w którym wystąpiła przyczyna powodująca ograniczenie dostępu do Platformy lub Trans Assist takie ograniczenie zidentyfikował,
  4. prace konserwacyjne odbywały się nie częściej niż dwa razy w miesiącu, po 4 (cztery) godziny, każda pomiędzy godzinami 19:00 – 6:00 albo w soboty u dni wolne od pracy bez ograniczeń godzinowych, przy czym wyłączona jest odpowiedzialność za awarie wynikające z działania siły wyższej, czynników niezależnych od Trans Assist, w tym niedozwolonej ingerencji Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Trans Assist nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności:
  1. brak dostępu do Usług na skutek sankcji nałożonych zgodnie z Regulaminem,
  2. brak dostępu lub niepełny dostęp do Usług, wynikający z oprogramowania lub zaplecza technicznego Użytkownika,
  3. utratę wszystkich danych Użytkowników znajdujących się na serwerach nienależących do Trans Assist.
 3. Trans Assist jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone Użytkownikowi wyłącznie z winy umyślnej.
 4. Trans Assist nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania Użytkowników, a w szczególności:
  1. prawdziwość danych przedstawionych przez Użytkowników w procesie rejestracji i autoryzacji Konta lub Subkonta,
  2. treści przekazywane i publikowane za pośrednictwem Platformy Trans Assist,
  3. nie zawarcie, nienależyte wykonanie bądź niewykonywanie przez Użytkownika lub Klienta umowy zawartej z innym Użytkownikiem lub Klientem lub kontrahentem Klienta lub Użytkownika,
  4. nie zawarcie, nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Klienta lub Użytkownika umowy zawartej z innym Klientem lub Użytkownikiem lub kontrahentem Klienta lub Użytkownika, jeżeli zdarzenie to nastąpiło wskutek awarii Serwisu Internetowego, jednakże Klient lub Użytkownik lub kontrahent Klienta lub Użytkownika miał możliwość zapoznania się z treścią informacji potrzebnych do zawarcia lub prawidłowego wykonania umowy, zawartych w otrzymanej przez Klienta lub Użytkownika lub kontrahenta Klienta lub Użytkownika wiadomości e-mail, które byłyby przekazane za pośrednictwem Platformy gdyby Serwis Internetowy nie uległ awarii,
  5. działania Użytkowników oraz osób trzecich naruszające postanowienia Regulaminu,
  6. niewypłacalność Użytkowników,
  7. uchylenie lub powstrzymanie się od udzielenia Autoryzacji Konta,
  8. usunięcie, zablokowanie Konta albo dostępu do części lub całości Usług wobec każdego Użytkownika, którego działania są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, jak również w przypadku, w którym działania Użytkownika zagrażają lub naruszają interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników,
  9. usunięcie, anulowanie subskrypcji, zablokowanie Konta albo dostępu do części lub całości Usług, w tym usunięcie dokumentów znajdujących się na Platformie lub zablokowanie dostępu do tych dokumentów przez Użytkownika – jeżeli Użytkownik nie poinformuje o takim zdarzeniu Trans Assist,
  10. skutki uzyskania przez osoby nieupoważnione dostępu do Konta Użytkownika, niezależnie od sposobu, w jaki do tego doszło (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej, złamanie hasła przez osobę trzecią),
  11. dane pochodzące z systemów zewnętrznych lub publikowane przez podmioty inne niż Trans Assist.
 5. Trans Assist zastrzega sobie prawo ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania, a także dokonywania zmian i oddziaływania na stronę techniczną Konta w każdy inny sposób w celu modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania Konta.
 6. Trans Assist może usunąć lub zablokować Konto albo dostęp do całości lub części Usług każdemu Użytkownikowi, którego działania naruszają interes Usługodawcy lub innych Użytkowników. Zasady usunięcia i zablokowania Konta zostały określone w Regulaminie.
 7. Trans Assist zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości lub komunikatów w celu przekazania informacji dotyczących funkcjonowania Platformy Trans Assist, w tym w szczególności dotyczących zmian w funkcjonowaniu Platformy.

 

VIII. RODZAJE, ZAKRES I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Trans Assist świadczy usługi polegające na zapewnieniu dostępu do Serwisów internetowych oraz umożliwieniu Użytkownikom korzystania z Aplikacji.
 2. Serwisy Internetowe oraz Aplikacja zostały zaprojektowane z myślą o optymalizacji działania łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych, poprzez oferowanie następujących narzędzi i rozwiązań:
  1. Tworzenie transportów;
  2. Tworzenie komunikatorów transportowych w 24 (słownie: dwudziestu czterech) językach;
  3. Automatyczne generowanie elektronicznych dokumentów, a w elektronicznego listu przewozowego („e-CMR”);
  4. Elektroniczny podpis dokumentów e–CMR;
  5. Monitoring online czasu dostaw;
  6. Urządzenie mobilne;
  7. Dostęp do Internetu na terenie Unii Europejskiej;
  8. Profesjonalna nawigacja transportowa.
 3. Trans Assist świadczy następujące bezpłatne Usługi:
  1. dostępu do Strony Internetowej;
  2. dopasowania treści komunikatów reklamowych do preferencji Użytkowników w oparciu o informacje dostarczone przez Użytkownika, w szczególności poprzez analizę jego aktywności w portalu;
  3. dostępu do Pakietu Basic po Aktywacji Konta – przy czym w ramach jednego przedsiębiorstwa (tj. aktywnego Konta Użytkownika – Administratora Konta) możliwe jest utworzenie maksymalnie 10 (słownie dziesięciu) Subkont;
  4. dostarczania drogą elektroniczną Newsletteru Trans Assist, po dokonaniu Aktywacji Konta oraz wyrażeniu zgody na jego otrzymywanie;
  5. opatrzenia podpisem elektronicznym dokumentu e-CMR przez Użytkownika, który nie jest Klientem Trans Assist, poprzez złożenie podpisu elektronicznego na dedykowanym tablecie udostępnionym przez przewoźnika.
 4. Trans Assist świadczy następujące płatne Usługi:
  1. dostępu do Pakietu Standard;
  2. dostępu do Pakietu Premium, w tym udostępnienie Urządzenia.
 5. Świadczenie wszystkich wskazanych powyżej Usług odbywa się za pośrednictwem Serwisów Internetowych oraz Platformy.
 6. Dostęp do Platformy Trans Assist następuje wraz z momentem rejestracji Konta na poziomie podstawowym. Po Weryfikacji i uzyskaniu Autoryzacji Użytkownik otrzymuje dostęp do kolejnych funkcjonalności Platformy. Dodatkowo w przypadku subskrypcji Pakietu Standard – pełny dostęp do Platformy udzielany jest po dokonaniu Aktywacji.
 7. W przypadku, w którym elementem przedmiotu Zamówienia było również Urządzenie, Trans Assist prześle Urządzenie za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na wskazany przez Klienta adres wraz z Umową w ciągu 1 (słownie: jednego) miesiąca kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli dostarczenie Urządzenia w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnie niezależnych od Trans Assist, Trans Assist niezwłocznie poinformuje o tym Klienta podając szacowany termin dostawy Urządzenia. Opłata z tytułu korzystania z Pakietu Premium za następny po Aktywacji okres rozliczeniowy, zostanie naliczona dopiero po upływie 1 (słownie: jednego) Miesiąca Rozliczeniowego liczonego od dnia dostawy Urządzenia do Klienta.
 8. Świadczone przez Trans Assist Usługi są dedykowane dla podmiotów z branży TSL, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów, których przedmiotem działalności jest organizacja lub wykonywanie przewozu drogowego rzeczy.

 

IX. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

 1. Użytkownik, który posiada aktywne Konto może uzyskać dostęp do płatnych Usług poprzez zakup Pakietu Standard lub Premium oraz zawarcie Umowy. Utworzenie i Aktywacja Konta następuję w sposób określony w Regulaminie.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zakupu oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz akceptacji ich treści.
 3. Klient dokonuje zakupu wybierając określony Pakiet, a następnie dokonując płatności za pośrednictwem aplikacji Stripe zintegrowanej z platformą Chargebee. Klient dodaje lub zmienia kartę płatniczą, podając jej numer i datę ważności oraz kod CV/CVV, która będzie obciążana kolejnymi kwotami z tytułu opłaty abonamentowej zgodnej z Cennikiem oraz subskrybowanym pakietem i ilością licencji.
 4. Umowa, której przedmiotem są Usługi objęte Pakietem Standard zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Umowa, której przedmiotem są Usługi objęte Pakietem Premium zostaje zawarta na okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy.
 6. Wysokość opłat za korzystanie z Pakietu Standard oraz Pakietu Premium naliczana jest na podstawie Cennika dostępnego tutaj.
 7. Pierwszy Miesiąc Rozliczeniowy korzystania z Pakietu Standard jest bezpłatny. Za każdy kolejny Miesiąc Rozliczeniowy opłaty pobierane są z góry w wysokości określonej w Cenniku.
 8. Opłata za korzystanie z Pakietu Premium jest naliczana od pierwszego miesiąca aktywowania pakietu, przy czym kolejna opłata naliczona zostanie dopiero po upływie Miesiąca Rozliczeniowego licząc od dnia odebrania przez Klienta Urządzenia.
 9. Pierwszym Dniem Rozliczeniowym w przypadku Pakietu Standard jest dzień następujący po upływie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia zawarcia Umowy, zaś w przypadku Pakietu Premium dzień zawarcia Umowy, z tym zastrzeżeniem, że następny Dzień Rozliczeniowy dla Klientów Pakietu Premium rozpocznie się dopiero po upływie Miesiąca Rozliczeniowego liczonego od dnia odbioru Urządzenia i podpisania umowy dzierżawy Urządzenia.
 10. Opłaty są pobierane za każdy Miesiąc Rozliczeniowy z góry.
 11. Płatności są bezzwrotne. Opłaty będą pobierane w € (EUR) za pośrednictwem karty płatniczej.
 12. Trans Assist uprawniony jest do automatycznego pobierania opłat, pod warunkiem, że Klient przed Dniem Rozliczeniowym nie zrezygnował z subskrypcji.
 13. Faktury VAT z tytułu świadczonych Usług wystawiane są w formie elektronicznej, w terminie maksymalnie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia, w którym płatność w formie elektronicznej zostanie pobrana za pośrednictwem wskazanej podczas zakładania Konta karty płatniczej. Klient niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez zamieszczenie faktury na Koncie Klienta, do którego dostęp ma wyłącznie Administrator Konta.
 14. Trans Assist rozpoczyna świadczenie Usług w ramach zakupionego Pakietu w chwili zawarcia Umowy, nie później jednak niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili zawarcia Umowy.
 15. Klient może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie bez podawania przyczyny, ze skutkiem na koniec Miesiąca Rozliczeniowego. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu Umowy może zostać złożone poprzez rezygnację z subskrypcji Pakietu objętego Umową lub bezpośrednio poprzez przesłanie wypowiedzenia na dane kontaktowe Trans Assist wskazane w Rozdziale XII. ust. 1. Regulaminu („Wypowiedzenie Umowy”). W przypadku Wypowiedzenia Umowy na Pakiet Premium przed upływem okresu, na który Umowa została zawarta, Klient będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości abonamentu pozostałego do końca obowiązywania Umowy.
 16. Trans Assist może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient korzysta z Przedmiotu Umowy lub Urządzenia w sposób sprzeczny z Umową, umową dzierżawy Urządzenia lub postanowieniami Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta przesyłając wypowiedzenie za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych podczas Rejestracji Konta, tj. adresu e-mail lub danych adresowych Klienta.
 17. Wobec Użytkowników korzystających z Pakietów Standard oraz Premium, Trans Assist zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia Usług odpowiednio objętych wykupionym pakietem, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VII. ust. 2. – 4. Regulaminu.
 18. Trans Assist nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy Klient nie ma możliwości korzystania z Pakietu Standard lub Premium z powodu braku dostępu do Internetu.
 19. Trans Assist nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług powstałe z winy Klienta lub w związku z wystąpieniem siły wyższej.
 20. Wygenerowane za pośrednictwem Platformy Trans Assist e-CMR przechowywane są w tzw. cyfrowej chmurze, a Klient ma do nich dostęp 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu.
 21. Trans Assist nie ponosi odpowiedzialności za kwestionowanie ani skutki wywołane kwestionowaniem przez organy państwowe skuteczności złożonego Podpisu elektronicznego dla celów innych niż wykonanie przez Klienta przewozu drogowego z wykorzystaniem e-CMR w szczególności, jeśli obowiązujące przepisy prawa dla zrównania skutku prawnego podpisu elektronicznego do podpisu własnoręcznego wymagają złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 22. Odpowiedzialność kontraktowa Trans Assist z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej opłaty. Odpowiedzialność w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

 

X. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH BEZPŁATNIE

 1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisów Internetowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu w zakresie dotyczącym korzystania przez Użytkowników z zasobów Strony Internetowej lub Pakietu Basic Platformy Trans Assist.
 2. Do korzystania z Serwisów Internetowych wymagany jest dostęp do Internetu. Opłata za korzystanie z pakietu danych zależna jest od stawki operatora. Trans Assist nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności związane z szybkością lub stabilnością łącza Użytkownika Internetu.
 3. Do korzystania ze Strony Internetowej konieczne jest posiadanie sprzętu spełniającego wymagania techniczne określone w Rozdziale XI. ust 1. Regulaminu.
 4. Do przeglądania treści dostępnych na Stronie Internetowej nie jest konieczne posiadanie Konta.
 5. Każdy Użytkownik może zamówić subskrypcję bezpłatnego Newsletteru Trans Assist. W tym celu należy wskazać adres e-mail, na który Newsletter ma być wysyłany oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Podczas zgłoszenia pobierany jest adres e-mail Użytkownika oraz tworzone jest dedykowane dla Użytkownika konto Newsletter, które w przypadku Użytkowników z aktywnym Kontem lub Kontem Klienta dostępne jest z poziomu Konta lub Konta Klienta. Po zapisaniu się do Newsletteru, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji („Potwierdzenie Rejestracji”). Potwierdzenie Rejestracji jest niezbędne, aby wykluczyć możliwość tworzenia więcej niż jednego konta z tym samym adresem e-mail. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z subskrypcji Newsletteru poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail przesłanej celem Potwierdzenia Rejestracji.
 6. Celem skorzystania z Platformy Trans Assist w ramach Pakietu Basic Użytkownik musi wypełnić Formularz Rejestracji, aby utworzyć Konto. Następnie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Aktywacja Konta następuje po potwierdzeniu adresu e-mail oraz utworzeniu Hasła, zgodnie z Rozdziałem III. Regulaminu.
 7. Po aktywacji Konta, Użytkownik może korzystać ze wszystkich Usług świadczonych przez Trans Assist bezpłatnie, a także rozszerzyć licencję (Pakietu Basic do Pakietu Standard lub Pakietu Premium), z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, w którym co najmniej jedna ze stron łańcucha dostaw towaru jest Klientem Trans Assist, Usługodawca umożliwia Użytkownikowi, który jest kontrahentem Klienta, a nie posiada Konta na Platformie Trans Assist opatrzenie dokumentu e-CMR Podpisem elektronicznym. W tym celu do. kontrahent Klienta będzie miał możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dedykowanym tablecie udostępnionym w tym celu przez przewoźnika.
 9. Trans Assist nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu Strona Internetowa jest niedostępna, bez względu na czas wystąpienia lub trwania braku dostępu.

 

XI. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisów Internetowych niezbędne jest posiadanie urządzenia stacjonarnego lub mobilnego z zainstalowaną przeglądarką internetową lub dedykowaną Aplikacją (w przypadku systemów Android 5.1 lub iOS 13 i nowszych) oraz dostęp do Internetu.
 2. Do założenia Konta konieczne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie z usługi nawigacji transportowej możliwe jest wyłącznie poprzez uruchomienie Aplikacji mobilnej.

 

XII. DANE KONTAKTOWE

Użytkownik może kontaktować się z Trans Assist za pomocą:

 1. danych kontaktowych:
  1. adres korespondencyjny: Trans Assist Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce;
  2. numer telefonu: +48 885 244 322;
  3. adres e-mail: biuro@transassist.eu,
 2. Formularza Kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej oraz na Platformie z poziomu Konta Klienta,
 3. chatbota dostępnego na Stronie Internetowej oraz Platformie z poziomu Konta Klienta,
 4. zakładki Kontakt dostępnej na Platformie z poziomu Konta Klienta, która umożliwi bezpośredni kontakt z opiekunem Klienta.

 

XIII. REKLAMACJA USŁUG

 1. Trans Assist udziela gwarancji na Usługi świadczone w ramach Pakietu Standard oraz Pakietu Premium przez cały czas trwania Umowy.
 2. Trans Assist zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w czasie obowiązywania Umowy lub do dostarczenia wolnego od wad Przedmiotu Umowy.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na świadczone przez Trans Assist Usługi z tytułu:
  1. niedotrzymania z winy Trans Assist określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Klienta,
  2. niewykonania, nienależytego wykonania Usług objętych Umową lub wadliwego ich rozliczania.
 4. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać przesłana przez Klienta na dane kontaktowe Trans Assist wskazane w Rozdziale XII. ust. 1. Regulaminu.
 5. Jeżeli Przedmiotem Umowy było także Urządzenie, w którym stwierdzono wadę, Klient dostarczy Urządzenie na koszt Trans Assist na adres wskazany w Rozdziale XII. ust. 1. Regulaminu.
 6. Reklamacja może zostać wniesiona w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym Usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 7. Reklamacja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi musi określać przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające jej złożenie.
 8. Trans Assist rozpatruje reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym terminie, Trans Assist niezwłocznie powiadamia o tym Klienta, wskazując przyczyny opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 9. W przypadku naruszenia niniejszych warunków reklamacji, reklamacja może nie zostać rozpatrzona.
 10. Strony Umowy wyłączają odpowiedzialność Trans Assist z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 

XIV. INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną niniejszym, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Trans Assist drogą elektroniczną.
 2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć między innymi:
  1. w przypadku Cyberataku – zagrożenie wycieku danych wrażliwych Użytkownika lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez Użytkownika (w szczególności imion i nazwisk pracowników oraz klientów, nazw przedsiębiorstw klientów, danych o przebytych trasach, a także innych danych, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Użytkownika),
  2. złośliwe oprogramowanie – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika (takie jak wirusy, robaki, trojany),
  3. programy szpiegujące – programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i wysyłają je autorowi programu (zazwyczaj bez wiedzy i zgody Użytkownika),
  4. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,
  5. wyłudzenie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję,
  6. włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi hackerskich,
 3. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa w ust. 2. powyżej, Użytkownik powinien zaopatrzyć swoje urządzenie stacjonarne oraz wszelkie elektroniczne urządzenia mobilne, za pośrednictwem których łączy się z Internetem w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (firewall). Program antywirusowy powinien być przez Użytkownika aktualizowany.
 4. Funkcja i cel oprogramowania i danych niebędących składnikiem treści Usługi, którymi są wiadomości obejmujące koszty dostawy, a także wszystkie dane dotyczące transportu znajdujące się w załącznikach do Umowy, wprowadzanych przez Trans Assist do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik., to poprawa przepływu informacji związanych ze świadczeniem Usług w ramach pakietów oferowanych przez Trans Assist.

 

XV. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz stosowanych przez Trans Assist plików cookie zostały uregulowane w Polityce Prywatności oraz Obowiązku Informacyjnym.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Prywatności dostępną tutaj.

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na Stronie Internetowej https://www.transassist.eu w zakładce Regulamin.
 2. Trans Assist ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany te wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na Stronie Internetowej, o czym Trans Assist ma obowiązek powiadomić Użytkowników przynajmniej na 7 (słownie: siedem) dni przed wejściem zmian w życie.
 3. Użytkownicy zobowiązują się rozstrzygać kwestie sporne w pierwszej kolejności w drodze postępowania polubownego.
 4. W przypadku nierozwiązania sporu w drodze postępowania pozasądowego, sądem właściwym w sprawie będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Trans Assist.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami prawnymi, postanowień tych nie stosuje się, a pozostałe postanowienia obowiązują bez zmian.
 7. Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty jego opublikowania na Stronie Internetowej.