Polityka prywatności

1.

 1. Polityka Prywatności powstała w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO.
 2. Administratorem danych osobowych jest TRANS ASSIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, Numer KRS 0000805737, NIP 9462691960, REGON 38444844400000, kontakt@transassist.eu
 3. Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis znajdujący się w domenach firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
 4. Korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej www.transassist.eu,  jak i aplikacji mobilnej oznacza akceptację zasady Polityki prywatności oraz Regulaminu świadczenia usług.
 5. Poprzez dane osobowe rozumieć należy informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

2.

 

 1. Każdorazowe podanie danych osobowych powoduje, iż TRANS ASSIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ staje się ich Administratorem.
 2. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest udzielona zgoda, jeśli ma to zastosowanie, odpowiedni przepis prawa lub to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy czy też podjęcia działań, przed zawarciem umowy.
 3. Dane Osobowe mogą być przez przetwarzane w celach:
  1. realizacji przepisów prawa;
  2. wykonywania umów;
  3. świadczenia usług drogą elektroniczną;
  4. promocyjnych lub marketingowych;
 4. Przetwarzanie Danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 3 wymaga przewidzianej przepisami prawa zgody osoby udostępniającej dane.
 5. Zakres przetwarzania obejmuje następujące Dane Osobowe:
  1. imię;
  2. nazwisko;
  3. adres zamieszkania;
  4. adres prowadzenia działalności gospodarczej;
  5. nip;
  6. numer telefonu;
  7. adres email.
 6. W ramach świadczenia Usługi nie są przetwarzane dane należące do szczególnej kategorii danych osobowych w myśl art. 9 RODO.
 7. Procesorami powierzenia danych osobowych są: firmy Google, Twilio.
 8. Dane pobrane zostaną w chwili rejestracji Użytkownika polegającej na założeniu indywidualnego konta Użytkownika i uzupełnieniu formularza kontaktowego. (dalej: „Rejestracja”).
 9. Do dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko, hasło, nazwa firmy, adres email, rola w firmie, ilość osób zatrudnionych.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas Rejestracji oraz zmiany ustalonego podczas Rejestracji hasła.
 11. W trakcie Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd;
  2. aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji przypadku ich późniejszej zmiany;
  3. zachowania w tajemnicy hasła do logowania oraz nieudostępniania go innym osobom.
 12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania.

 

 

3.

 

 1. Przetwarzanie Danych Osobowych może odbyć się jedynie za zgodą osoby udostępniającej dane. Zgoda wyrażana jest dobrowolnie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody.
 2. W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego Danych Osobowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprostowania Danych Osobowych poprzez ich zmianę lub uzupełnienie.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia Danych Osobowych zwane „prawem do bycia zapomnianym”. Można żądać usunięcia Danych bez zbędnej zwłoki w następujących sytuacjach:
  1. dane nie są konieczne ze względu na cel przetwarzania lub są przetwarzane w inny sposób;
  2. wcześniej cofnięto zgodę na przetwarzanie i nie ma podstaw do ich przetwarzania;
  3. wniesiono sprzeciw do przetwarzania danych;
  4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. administrator ma obowiązek usunięcia danych wynikający z przepisów prawa;
  6. dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora. Można zażądać ograniczenia, gdy:
  1. kwestionowana jest prawidłowość danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu żądając tylko ograniczenia;
  3. administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale potrzebuje ich Użytkownik do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. w przypadku gdy zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania, ale tylko do czasu rozstrzygnięcia jego podstaw.
 6. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych, które zostać uzupełnione w powszechnie używanym formacie. Można również zażądać, bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się na automatycznym przetwarzaniu w tym profilowaniu, jeśli decyzja taka wywołuje względem użytkownika skutki prawne lub w inny sposób istotnie na użytkownika wpływa. Prawo to nie przysługuje, jeśli decyzja taka jest niezbędna do wykonania/zawarcia umowy, jest dozwolona przez prawo lub opiera się na wyraźnej zgodzie.

 

4.

 

 1. Strona wykorzystuje – pliki cookies rozumiane jako dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych (WWW). Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. tworzenia statystyk;
  2. utrzymania sesji użytkownika aby Użytkownik nie musiał się logować po każdym przeładowaniu strony);
  3. określenia profilu Użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.
 2. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Do strony internetowej podpięte są narzędzie Google Analytics oraz Google Tag Manager w ramach których analizuje się ruch Użytkowników w serwisie internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

 

5.

 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwerami administratora.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania;
  2. czas wysłania odpowiedzi;
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika;
  7. Informacje o adresie IP.
  8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi danym osobowymi Użytkowników.
 3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

6.

 

 1. W każdym przypadku istnieje możliwość kontaktu z administratorem danych:
 2. W sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych istnieje możliwość kontaktu e-mail pod adresem: rodo@transassist.eu.
 3. Ze względu na zmieniające się środowisko prawne i technologiczne zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Aktualna wersja dokumentu zawsze będzie dostępna na stronie https://www.transassist.eu/polityka-prywatnosci
 4. O każdej zmianie Polityki prywatności Użytkownik zostanie poinformowany przy pomocy wiadomości email.