POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIE SERWISÓW INTERNETOWYCH TRANS ASSIST

Ochrona danych osobowych stanowi dla Trans Assist najwyższy priorytet, dlatego też poniżej zamieszczamy informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi oraz stosowania plików cookie.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności i cookie serwisów internetowych Trans Assist („Polityka Prywatności”) dotyczy strony internetowej: https://www.transassist.eu („Strona Internetowa”), Platformy Trans Assist, dostępnej w domenie https://app.transassist.eu/ oraz Panelu Administracyjnego w domenie: https://admin.transassist.eu/ a także wersji Platformy Trans Assist, dostępnej za pomocą przenośnych urządzeń multimedialnych poprzez Aplikacje mobilne („Platforma”) – zwanych dalej łącznie „Serwisami Internetowymi”. Politykę prywatności można w każdej chwili pobrać tutaj jako dokument PDF.
 2. Zasady korzystania z Serwisów Internetowych określa Regulamin.
 3. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób korzystających z Serwisów Internetowych, w tym Klientów („Użytkownicy”) jest Trans Assist Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805737, NIP 9462691960, REGON 384448444, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Piotra Śliwińskiego („Administrator”).
 4. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@transassist.eu lub pod numerem telefonu: +48 885 244 322
 5. W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników informujemy, iż w przypadku przekazania nam danych osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego oraz prawa wspólnotowego, a w szczególności zgodnie z przepisami:
  1. ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) („RODO”);
  2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);
  3. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 6. Każdorazowo przy otwieraniu Serwisów Internetowych system automatycznie zbiera dane i informacje dotyczące systemu komputerowego Użytkowników. Dane te są przechowywane w plikach dziennika systemu i nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi. Przy czym pobierane są następujące dane:
  1. informacje o typie przeglądarki i jej wersji,
  2. informacje o systemie operacyjnym,
  3. data i godzina otwarcia strony internetowej,
  4. strona internetowa za pośrednictwem, której Użytkownik dotarł do strony Trans Assist,
  5. informacje o adresie IP,
  6. informacje dotyczące liczby i rodzaju wykonywanych kroków oraz czasu trwania aktywności.
 7. Dane osobowe Użytkowników – o ile takie zostaną nam przekazane podczas korzystania z Serwisów Internetowych, są przetwarzane za zgodą osób, których dane dotyczą lub na podstawie wskazanych w Polityce Prywatności przepisów prawa oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania. Dane te są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

II. INFORMACJE O FORMULARZU REJESTRACYJNYM ORAZ E-MAILU

 1. W Serwisach Internetowych Trans Assist, zamieszczony został formularz rejestracyjny do założenia konta Użytkownika. Dane wskazane w formularzach przetwarzane będą przez operatora Serwisów Internetowych Trans Assist i przechowywane w bazie systemu Trans Assist, a w przypadku zapisu do Newsletteru również w bazie SendPulse. Dane przetwarzane przez:
  1. Trans Assist obejmują: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwę firmy, rodzaj prowadzonej działalności (przewoźnik, spedytor), funkcję w firmie (administrator, kierowca, spedytor, itp.), ilość pracowników, adres IP, datę i godzinę rejestracji, a za zgodą Użytkownika także numer telefonu.
  2. SendPulse obejmują: adres e-mail, a czasami także imię i nazwisko.
 2. Kontakt z Trans Assist można nawiązać także drogą e-mail, wówczas przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, adres IP, data i godzina rejestracji, a także inne dobrowolnie przekazane przez Użytkownika dane – np. imię i nazwisko.
 3. Dane osobowe pochodzące z wiadomości e-mail przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Celem przetwarzania danych jest także odpowiednie przyporządkowanie kolejnych zapytań kierowanych przez Użytkownika oraz poprawa jakości naszych odpowiedzi w przypadku skierowania kolejnego zapytania. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotem nawiązania przez Użytkownika kontaktu jest problem związany z zamieszczonymi na koncie Użytkownika informacjami lub dokumentami, dane przetwarzamy także w celu zapewnienia stałej kontroli poprawności działania Serwisów Internetowych, a w razie potrzeby także poprawy jakości Serwisów Internetowych i naszych usługodawców. W związku z tym w wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się, że usługodawcom zostaną przekazane pojedyncze informacje dotyczące danych Użytkownika (np. dane dotyczące listu przewozowego). Aby przy ponownym kontakcie zapewnić lepsze podejście do problemu, na koncie Użytkownika przechowujemy także otrzymane wiadomości. Dane Użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach nawiązania kontaktu poprzez wiadomość e-mail stanowi zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda Użytkownika, a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadniony interes Administratora. Jeżeli zaś nawiązanie kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail związane jest z zawarciem umowy, wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, które dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. W przypadku nawiązania kontaktu, w dowolnym momencie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. W tym celu wiadomość e-mail zawierającą sprzeciw należy przesłać na adres: kontakt@transassist.eu lub drogą tradycyjną na dane adresowe siedziby Trans Assist. Wówczas jednak odpowiedź na ewentualne zapytanie Użytkownika nie będzie już możliwa.
 6. Dane osobowe przetwarzane w związku z założeniem i utrzymaniem konta Użytkownika przetwarzane są w celu obsługi konta oraz współpracy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, a także Użytkownikiem oraz jego klientami. Dane osobowe są wówczas przetwarzane w sposób wskazany w pkt. III. Polityki Prywatności.
 7. Dane kontaktowe pochodzące z wiadomości e-mail, które nie są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług na rzecz zarejestrowanego Użytkownika są usuwane po upływie 6 miesięcy lub najpóźniej po udzieleniu pełnej odpowiedzi na zapytanie. Dane są usuwane niezwłocznie, gdy tylko przestaną być konieczne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.

 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 13-14 RODO)

 1. Dane osobowe Użytkowników wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego w formie wiadomości e-mail lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail, a także założenia i aktywacji konta Użytkownika, zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz świadczenia tych usług w ramach wybranego przez Użytkownika pakietu.
 2. Podczas korzystania z Serwisów Internetowych przez Użytkowników posiadających aktywne konto przetwarzane będą następujące dane:
  1. adres e-mail,
  2. imię i nazwisko,
  3. nazwa firmy,
  4. rodzaj prowadzonej działalności (firma produkcyjna lub handlowa, spedycyjna, przewozowa),
  5. funkcja w firmie (administrator, kierowca, spedytor, itp.)
  6. ilość pracowników,
  7. adres IP, data i godzina rejestracji lub logowania w Serwisie Internetowym,
  8. numer telefonu administratora konta.
 3. W przypadku Użytkowników, którzy posiadają aktywne konto lub subkonto Użytkownika oraz/lub korzystają z usług: monitorowania czasu dostawy, zarządzania flotą, obsługą przejazdów, monitoringu przejazdów, wyznaczania najlepszej trasy („Usługi Geolokalizacyjne”) – udostępnionych odpowiednio w ramach Pakietu Standard lub Pakietu Premium, o których mowa w Regulaminie, oprócz danych wskazanych w pkt. 2. powyżej przetwarzane będą również dane geolokalizacyjne:
  1. podstawę prawną przetwarzania danych geolokalizacyjnych w ramach świadczenia Usług Geolokalizacyjnych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda Użytkownika, którą Użytkownik będzie mógł wyrazić podczas rejestracji konta oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Zgoda ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędna dla udostępnienia Użytkownikowi funkcjonalności Usług Geolokalizacyjnych,
  2. podstawę prawną przetwarzania danych geolokalizacyjnych Użytkowników w stosunku do których Trans Assist jest Przetwarzającym stanowi art. 28 ust. 3 RODO – czyli Powierzenie Danych, którego warunki zostały szczegółowo opisane w pkt. IV. Polityki,
  3. dane geolokalizacyjne przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia przez Trans Assist drogą elektroniczną Usług Geolokalizacyjnych, polegających na udostępnieniu Użytkownikowi pełnej funkcjonalności Platformy w szczególności poprzez udostępnienie funkcji: podglądu miejsca ładunku, określenia czasu dostawy oraz określenia położenia kierowcy, nawet gdy aplikacja mobilna jest zamknięta lub nieużywana, co umożliwi nadawcy oraz odbiorcy towaru określić czas przyjazdu kierowcy do miejsca rozładunku.
  4. dane geolokalizacyjne mogą zostać udostępnione dostawcy nawigacji firmie Sygic a.s. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych przez dostawcę nawigacji zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod linkiem: https://www.sygic.com/pl/company/privacy-policy#.
 4. W przypadku Użytkowników korzystających z funkcjonalności podpisu elektronicznego Trans Assist przetwarza wyłącznie IP Użytkownika oraz informację o koncie, za pośrednictwem którego został złożony podpis.
 5. Trans Assist umożliwia Użytkownikom dokonywanie płatności za pośrednictwem aplikacji Stripe zintegrowanej z platformą Chargebee. Użytkownik dodaje lub zmienia kartę płatniczą, podając jej numer i datę ważności oraz kod CV/CVV. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników dokonujących płatności elektronicznych zostały opisane w polityce prywatności Stripe dostępnej pod linkiem: https://stripe.com/en-pl/privacy#controllers andjurisdiction-specific-provisions.
 6. W zależności od treści przesłanego zapytania lub zawartej umowy dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:
  1. przygotowania oferty – podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
  2. utworzenia i aktywacji konta Użytkownika- podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda Użytkownika;
  3. zawarcia i realizacji Umowy na podstawie zainteresowania przedstawioną ofertą – podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  4. świadczenia Usług Geolokalizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda Użytkownika oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zaś w przypadku danych powierzonych Trans Assist do przetwarzania na polecenie Użytkownika – art. 28 ust. 3 RODO; e. świadczenia usług, wystawienia FV oraz w celach księgowych – podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  5. prowadzenia analiz marketingowych i komunikacji marketingowej w celu ulepszania usług, w tym także profilowania w celu dostosowania treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora;
  6. wykrywania i zapobiegania nadużyciom (prowadzenia analiz aktywności Użytkowników w Serwisach Internetowych, automatycznego wykrywania nadużyć i nieprawidłowego korzystania z serwisów) – podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora;
  7. archiwizacji oraz archiwizacji dokumentów wymaganych na mocy przepisów prawa, które przechowywane są na koncie Użytkownika w zakładce „Dokumenty”, a także w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO – niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;
  8. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora; j. oferowania produktów i usług bezpośrednio, w tym odbierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników za pomocą profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora.
 7. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników:
  1. pozyskanych w celu przygotowania oferty przetwarzamy przez okres negocjowania umowy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Użytkownik ostatni raz kontaktował się z nami w sprawie przygotowania oferty;
  2. przetwarzanych i archiwizowanych w związku z założeniem i obsługą konta Użytkownika oraz świadczeniem usług wyszczególnionych w łączącej nas z Użytkownikiem Umowie oraz Regulaminie, przetwarzamy do końca okresu przewidzianego poszczególnymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa przewozowego, Konwencji CMR, oraz przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacją oraz do końca okresu przedawnienia roszczeń w danej sprawie lub wyczerpania środków zaskarżenia;
  3. przetwarzanych w zakresie podstawowych danych kontaktowych Użytkowników, w celu wymiany korespondencji, a także w celu oferowania usług, przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych w tym celu lub wycofania zgody, jeżeli stanowi ona podstawę przetwarzania danych.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym: bankom i operatorom płatności, operatorom telekomunikacyjnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, prawne, dostawcom usług IT, kurierom, agencjom marketingowym – w tym także z zakresu email marketingu lub innym podmiotom współpracującym.
 9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak wyłącznie podmiotom posiadającym swoje siedziby w państwach, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych oraz podmiotom posiadającym swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej będących sygnatariuszami programu Privacy Shield lub do podmiotów, z którymi Administrator zawarł standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, a podmioty te podejmują wszelkie niezbędne działania celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 10. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przygotowania oferty, utworzenia i aktywacji konta Użytkownika, zawarcia umowy, świadczenia usług, wystawienia FV oraz korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisów Internetowych. Niewskazanie danych może być przyczyną odmowy przygotowania oferty, utworzenia lub aktywacji konta Użytkownika, zawarcia umowy, świadczenia usług, wystawienia FV lub udostępnienia tych funkcjonalności Serwisów Internetowych dla których podanie danych było niezbędne celem ich udostępnienia. Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych, gdy rozpoczęto już świadczenie usług, uniemożliwi dalsze ich świadczenie.
 11. Każdy Użytkownik, jeżeli dojdzie do przekazania danych ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Trans Assist oraz do dokonania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyższych uprawnień należy przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość elektroniczną skierowaną na adres e-mail: kontakt@transassist.eu lub pisemną na adres siedziby Administratora.
 12. Ponadto każdy, kto uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IV. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z wykonywaniem przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Trans Assist a Użytkownikiem („Umowa”), Użytkownik powierza Trans Assist („Przetwarzający”) do przetwarzania dane osobowe pracowników oraz klientów, a także osób wchodzących w skład organów Użytkownika w celu oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizowania Umowy („Powierzenie Przetwarzania”). Powierzone dane obejmują:
  1. Imię i nazwisko,
  2. numer NIP,
  3. numer PESEL,
  4. numer telefonu,
  5. adres email,
  6. dane dotyczące transportu, czyli dane o lokalizacji, przy czym szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych geolokalizacyjnych, a znajdujące zastosowanie także w przypadku danych, w stosunku do których Trans Assist jest Przetwarzającym zostały opisane w pkt. III ust. 3 i 4 Polityki.
 2. Użytkownik jest administratorem danych osobowych, powierzanych Trans Assist w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO lub podmiotem przetwarzającym uprawnionym na mocy art. 28 ust. 2 RODO do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Powierzenie danych, o którym mowa w ust. 1. powyżej, odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 28 RODO.
 4. Trans Assist przetwarza dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie na jego udokumentowane polecenie. Strony uzgadniają, że poprzez udokumentowane polecenie rozumieją zawarcie Umowy oraz przekazanie danych osobowych Trans Assist w formie dokumentowej (elektronicznie) lub poprzez wprowadzenie danych do Systemu Trans Assist.
 5. Trans Assist oświadcza, że posiada środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, oraz że opracował i wdrożył środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO, zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne.
 6. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i przez czas niezbędny dla prawidłowego wykonywania Umowy.
 7. O ile Strony nie postanowią inaczej, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Trans Assist zobowiązuje się niezwłocznie usunąć lub zanonimizować wszelkie dane osobowe i ich kopie ze wszystkich nośników, na których dane są przetwarzane.
 8. Trans Assist zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o prowadzonym w stosunku do niego postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Trans Assist danych oraz o każdym zidentyfikowanym przypadku naruszenia przepisów dotyczących danych osobowych.
 9. Trans Assist zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Użytkownika o:
  1. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia;
  2. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;
  3. każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na to żądanie.
 10. Trans Assist zobowiązuje się wspomagać Użytkownika w miarę możliwości, w wywiązaniu się z obowiązku informacyjnego, obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w mających zastosowanie regulacjach prawnych w obszarze ochrony danych osobowych.
 11. Trans Assist ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie powstaną po stronie Użytkownika lub innych podmiotów w wyniku przetwarzania przez niego powierzonych danych osobowych w sposób niezgodny z Umową, RODO lub innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Użytkownik ma prawo do przeprowadzenia kontroli celowości i zakresu przetwarzania powierzonych danych osobowych, a także sposobów ich przetwarzania oraz zgodności z niniejszą klauzulą i obowiązującymi przepisami prawa, poprzez przeprowadzanie doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych, zaś w uzasadnionych przypadkach także żądania od Trans Assist składania pisemnych wyjaśnień.
 13. Trans Assist zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie Użytkownika dotyczące przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przekazania takiego zapytania.
 14. Trans Assist przetwarzając powierzone dane osobowe zobowiązany jest stosować się do instrukcji Użytkownika w razie, gdy takie zostaną mu przekaże. Trans Assist zobowiązuje się niezwłocznie informować Użytkownika, jeżeli jego zdaniem instrukcja stanowi naruszenie postanowień RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych osobowych; informacja w tym przedmiocie powinna zawierać stosowne uzasadnienie i wskazanie przepisu prawa, który zdaniem Trans Assist został naruszony.
 15. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych przez Trans Assist podmiotom trzecim, którym Trans Assist powierza przetwarzanie danych osobowych w celach utrzymania i konserwacji Serwisów Internetowych Trans Assist.
 16. W przypadku, w którym Trans Assist naruszy zobowiązania wynikające z niniejszej klauzuli, Użytkownik może tymczasowo zawiesić przekazywanie danych osobowych Trans Assist, do chwili usunięcia takiego naruszenia lub całkowicie zaprzestać przekazywania danych. W szczególności Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli kontrola prowadzona przez właściwy organ wykaże, że Trans Assist nie stosuje zasad zawartych w niniejszej klauzuli lub wynikających z RODO lub innych przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

V. PLIKI COOKIE

A. INFORMACJE OGÓLNE.

 1. W Serwisach Internetowych Trans Assist stosujemy tak zwane „cookie”. Są to niewielkie informacje, wysyłane przez Serwisy Internetowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania strony internetowej lub korzystając z Aplikacji.
 2. Podczas korzystania z Serwisów Internetowych w systemie Użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Zawiera on indywidualną sekwencję znaków, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisów Internetowych np. w momencie dokonywania autoryzacji podczas logowania do konta Użytkownika.
 3. Użytkownik ma pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Są one zapisane na urządzeniu Użytkownika i przesyłają dane z tego urządzenia do Serwisów Internetowych. Standardowe ustawienia większości przeglądarek akceptują pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki przekazywanie plików cookie może zostać zablokowane lub ograniczone. Zapisane na urządzeniu pliki cookie mogą być w każdym momencie usunięte. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki pliki cookie można usunąć także automatycznie. Generalna blokada odbioru plików cookie z Serwisów Internetowych Trans Assist może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji Strony Internetowej. Więcej informacji dotyczących kontroli oraz usuwania plików cookie w większości przeglądarek można zaleźć na stronie internetowej: http://www.allaboutcookies.org.
 4. Po wejściu na Stronę Internetową Trans Assist na dole pojawia się baner informujący o stosowaniu plików cookie oraz tym, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i plików cookie znajdują się w Polityce Prywatności. Jeśli Użytkownik zapoznał się z tymi informacjami celem potwierdzenia prosimy o kliknięcie na przycisk „Zgadzam się”.
 5. W każdym momencie można wnieść sprzeciw wobec stosowania plików cookie. W tym celu należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

B. PLIKI COOKIE I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE.

 1. Podczas korzystania z Serwisu Trans Assist, wykorzystywane są także pliki cookie umożliwiające analizę sposobu poruszania się Użytkowników w Internecie. Dane zebrane przy pomocy tego rodzaju plików cookie są pseudonimizowane przy zastosowaniu środków technicznych. Dane poddane pseudonimizacji nie mogą już zostać przyporządkowane do Użytkownika. Nie są też one przechowywane razem z pozostałymi danymi osobowymi Użytkowników. Za pomocą tego rodzaju plików cookie mogą być przekazywane następujące dane:
  • częstotliwość wchodzenia na stronę;
  • korzystanie z funkcji dostępnych na stronie internetowej;
  • czas trwania sesji, liczba odsłon, liczba unikanych odsłon, średni czas spędzony na stronie, wejścia, współczynnik odrzuceń, procent wyjść, wartość strony (w ramach Google Optimize).
 2. Pliki cookie wykorzystywane do celów analitycznych służą poprawie jakości Serwisu. Przy pomocy plików cookie przeznaczonych do celów analitycznych uzyskujemy informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu, dzięki czemu możemy systematycznie optymalizować ofertę Trans Assist. Cel ten stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Serwis Trans Assist wykorzystuje narzędzie Google Tag Manager, to rozwiązanie firmy Google Inc. przeznaczone do zarządzania tagami witryny za pośrednictwem interfejsu. Narzędzie Google Tag Manager nie korzysta z plików cookie, nie zbiera ani nie przechowuje danych osobowych. Narzędzie inicjuje inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli narzędzie zostało zdezaktywowane na poziomie domeny lub pliku cookie, dezaktywacja obowiązuje dla wszystkich tagów śledzących ustawionych przez Google Tag Manager.
 4. Serwis Trans Assist wykorzystuje narzędzie LogRocket, to rozwiązanie przeznaczone do rejestrowania sesji Użytkownika w Serwisie wraz z dziennikami, siecią, Redux, konsolą i błędami co pozwala poprawić Trans Assist UX Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookie z LogRocket można znaleźć tutaj: https://logrocket.com/privacy/.
 5. Serwis Trans Assist wykorzystuje pliki cookie przeznaczone do analizy Google Analytics. Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Użytkowników z Serwisu są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Przy czym Google wykorzystuje te informacje na zlecenie operatora Serwisu, w celu interpretacji korzystania z oferty Trans Assist, sporządzenia raportu na temat aktywności w ramach tej oferty oraz świadczenia na rzecz Trans Assist, innych usług związanych z ofertą internetową i mobilną, a także korzystaniem z Internetu. W ramach tej analizy mogą być tworzone pseudonimizowane profile Użytkownika.
 6. Trans Assist korzysta z serwisu Google Analytics wyłącznie przy włączonej funkcji anonimizacji adresu IP. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google.
 7. Skonfigurowanie przeglądarki w celu sprzeciwienia się wobec stosowania tego rodzaju plików cookie nie ma dla Użytkowników negatywnych skutków, wszystkie funkcje Serwisu pozostają bowiem w pełni dostępne. W tym celu należy pobrać i zainstalować plug-in przeglądarki dostępny pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

C. PLIKI COOKIE WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMOWYCH

 1. W naszych Serwisach Internetowych uruchomiona została funkcja „Custom Audiences Pixel” spółki Facebook Inc., a w przypadku Użytkowników zamieszkałych na terenie państw członkowskich UE spółki Facebook Ireland Limited („Facebook”). Funkcja ta służy do prezentowania osobom odwiedzającym stronę internetową, indywidualnej reklamy podczas przebywania na portalu społecznościowym Facebook. W tym celu na Stronie Internetowej Trans Assist, zainstalowany został piksel Facebooka. Za pośrednictwem tego piksela podczas odwiedzania Serwisów Internetowych zostaje utworzone bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. W ramach tego połączenia do serwera Facebooka przekazywana jest informacja, że Użytkownik odwiedził Stronę Internetową Trans Assist, a Facebook przyporządkowuje tę informację do indywidualnego konta Użytkownika w serwisie Facebook. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych przez Facebook oraz o przysługujących Użytkownikom prawach i możliwościach ochrony swojej prywatności dostępne są w uwagach o ochronie danych Facebooka pod linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy/. Będąc zalogowanym do Facebooka można odrzucić funkcję otrzymywania indywidualnej reklamy na Facebooku korzystając z poniższego linka: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_.
 2. W naszych Serwisach Internetowych stosowana jest funkcja LinkedIn Insight Tag sieci LinkedIn, dostarczana przez firmę LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Podczas każdego wywołania Strony Internetowej, która zawiera funkcje LinkedIn, zostaje nawiązane połączenie z serwerami tego serwisu. Firma LinkedIn zostaje poinformowana o tym, że Użytkownik odwiedził naszą Stronę Internetową, korzystając ze swojego adresu IP. W przypadku, jeśli Użytkownik posiada zarejestrowane konto w serwisie LinkedIn, może on przypisać do niego interakcję z naszą ofertą. LinkedIn posiada certyfikat tarczy prywatności i gwarantuje przez to przestrzeganie europejskiego prawa dotyczącego ochrony danych. Więcej informacji na temat ochrony danych na portalu LinkedIn można znaleźć w Polityce prywatności LinkedIn. Za pomocą LinkedIn Insight Tag możemy w szczególności analizować sukces naszych kampanii w ramach LinkedIn lub określić grupy docelowe na podstawie interakcji Użytkowników z naszą ofertą internetową. To narzędzie pozwala też wyświetlać na innych stronach reklamy związane z zainteresowaniem Użytkowników. W tym celu w przeglądarce zostaje umieszczony plik cookie ważny przez 120 dni. LinkedIn udostępnia nam zanonimizowane raporty, które zawierają dane na temat aktywności oraz informacje dotyczące interakcji z naszą stroną internetową.

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą osoby, której dane te dotyczą.
 3. Operator Serwisu może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę upoważnionym organom, na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.