Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIE
SERWISÓW INTERNETOWYCH TRANS-ASSIST

Ochrona danych osobowych stanowi dla Trans Assist Sp. z o.o. najwyższy priorytet, dlatego też poniżej zamieszczamy informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi oraz stosowania plików cookie.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności i cookie serwisów internetowych Trans Assist („Polityka Prywatności”) dotyczy strony internetowej: https://www.transassist.eu („Strona Internetowa”) oraz Platformy Trans Assist, dostępnej w tej domenie, a także wersji Platformy Trans Assist, dostępnej za pomocą przenośnych urządzeń multimedialnych poprzez Aplikację mobilną („Platforma”) – zwanych dalej łącznie „Serwisami Internetowymi”. Politykę prywatności można w każdej chwili pobrać tutaj jako dokument PDF.
 2. Zasady korzystania z Serwisów Internetowych określa Regulamin.
 3. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób korzystających z Serwisów Internetowych („Użytkownicy”) jest Trans Assist Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805737, NIP 9462691960, REGON 384448444, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Piotra Śliwińskiego („Administrator”).
 4. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@transassist.eu lub pod numerem telefonu: +48 885 244 322
 5. W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników informujemy, iż w przypadku przekazania nam danych osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego oraz prawa wspólnotowego, a w szczególności zgodnie z przepisami:
  a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) („RODO”);
  b) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);
  c) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 6. Każdorazowo przy otwieraniu Serwisów Internetowych system automatycznie zbiera dane i informacje dotyczące systemu komputerowego Użytkowników. Dane te są przechowywane w plikach dziennika systemu i nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi. Przy czym pobierane są następujące dane:
  a) informacje o typie przeglądarki i jej wersji,
  b) informacje o systemie operacyjnym,
  c) data i godzina otwarcia strony internetowej,
  d) strona internetowa za pośrednictwem, której Użytkownik dotarł do strony Trans Assist,
  e) informacje o adresie IP.
 7. Dane osobowe Użytkowników – o ile takie zostaną nam przekazane podczas korzystania z Serwisów Internetowych, są przetwarzane za zgodą osób, których dane dotyczą oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania. Dane te są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

II. INFORMACJE O FORMULARZU REJESTRACYJNYM ORAZ E-MAILU

 1. W Serwisach Internetowych Trans Assist, zamieszczony został formularz rejestracyjny do założenia konta Użytkownika. Dane wskazane w formularzach przetwarzane będą przez operatora Serwisów Internetowych Trans Assist i przechowywane w bazie systemu Trans Assist oraz Dane te obejmują: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwę firmy, rodzaj prowadzonej działalności (przewoźnik, spedytor), funkcję w firmie (właściciel, księgowy, spedytor, kierowca, inny), ilość pracowników, adres IP, datę i godzinę rejestracji. Dane te są niezbędne, aby móc założyć i utrzymać konto Użytkownika.
 2. Kontakt z Trans Assist można nawiązać także drogą e-mail, wówczas przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, adres IP, data i godzina rejestracji.
 3. Dane osobowe pochodzące z wiadomości e-mail przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Celem przetwarzania danych jest także odpowiednie przyporządkowanie kolejnych zapytań kierowanych przez Użytkownika oraz poprawa jakości naszych odpowiedzi w przypadku skierowania kolejnego zapytania. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotem nawiązania przez Użytkownika kontaktu jest problem związany z zamieszczonymi na koncie Użytkownika informacjami lub dokumentami, dane przetwarzamy także w celu zapewnienia stałej kontroli poprawności działania Serwisów Internetowych, a w razie potrzeby także poprawy jakości Serwisów Internetowych i naszych usługodawców. W związku z tym w wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się, że usługodawcom zostaną przekazane pojedyncze informacje dotyczące danych Użytkownika (np. dane dotyczące listu przewozowego). Aby przy ponownym kontakcie zapewnić lepsze podejście do problemu, na koncie Użytkownika przechowujemy także otrzymane wiadomości. Dane Użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach nawiązania kontaktu poprzez wiadomość e-miał stanowi zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda Użytkownika, a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadniony interes Administratora. Jeżeli zaś nawiązanie kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail związane jest z zawarciem umowy, wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 5. W przypadku nawiązania kontaktu, w dowolnym momencie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. W tym celu należy przesłać odpowiednią wiadomość e-mail na adres: kontakt@transassist.eu. Wówczas jednak odpowiedź na zapytanie Użytkownika nie będzie możliwa.
 6. Dane osobowe przetwarzane w związku z założeniem i utrzymaniem konta Użytkownika przetwarzane są w celu obsługi konta oraz współpracy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. Dane osobowe są wówczas przetwarzane w sposób wskazany w rozdz. III.
 7. Dane kontaktowe pochodzące z wiadomości e-mail, które nie są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług na rzecz zarejestrowanego Użytkownika są usuwane po upływie 6 miesięcy lub najpóźniej po udzieleniu pełnej odpowiedzi na zapytanie. Dane są usuwane niezwłocznie, gdy tylko przestaną być konieczne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.

 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 13-14 RODO)

 1. Dane osobowe Użytkowników wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego w formie wiadomości e-mail lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail, a także założenia i aktywacji konta Użytkownika, zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz świadczenia tych usług w ramach wybranego przez Użytkownika pakietu.
 2. Podczas korzystania z Serwisów Internetowych przez Użytkowników posiadających aktywne konto lub subkonto przetwarzane będą następujące dane:
  a) adres e-mail,
  b) imię i nazwisko,
  c) nazwa firmy,
  d) rodzaj prowadzonej działalności (przewoźnik, spedytor),
  e) funkcja w firmie (właściciel, księgowy, spedytor, kierowca, inny),
  f) ilość pracowników,
  g) adres IP, data i godzina rejestracji lub logowania w Serwisie Internetowym.
 3. W przypadku Użytkowników, którzy posiadają aktywne konto lub subkonto Użytkownika oraz korzystają z usług: monitorowania czasu dostawy, zarządzania flotą, obsługą przejazdów, monitoringu przejazdów, wyznaczania najlepszej trasy („Usługi Geolokalizacyjne”) – udostępnionych odpowiednio w ramach pakietu basic lub pakietu premium lub pakietu premium+, o których mowa w Regulaminie, oprócz danych wskazanych w pkt. 2 powyżej przetwarzane będą również dane geolokalizacyjne. Podstawę prawną przetwarzania danych geolokalizacyjnych w ramach świadczenia Usług Geolokalizacyjnych stanowi zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda Użytkownika, którą Użytkownik będzie mógł wyrazić podczas rejestracji konta lub subkonta, a także podczas pierwszego logowania się do konta lub subkonta Użytkownika oraz 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zgoda Użytkownika ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędna dla udostępnienia Użytkownikowi funkcjonalności Usług Geolokalizacyjnych. Dane geolokalizacyjne przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia przez Trans Assist drogą elektroniczną Usług Geolokalizacyjnych, polegających na udostępnieniu Użytkownikowi pełnej funkcjonalności Platformy w szczególności poprzez udostępnienie funkcji podglądu miejsca ładunku, określenia czasu dostawy oraz określenia położenia kierowcy, nawet gdy aplikacja mobilna jest zamknięta lub nieużywana, co umożliwi nadawcy oraz odbiorcy towaru określić czas przyjazdu kierowcy do miejsca rozładunku. Dane geolokalizacyjne Użytkowników przechowywane będą na serwerze firmy DigitalOcean 101 Avenue of the Americas, 10th Floor New York, NY 10013, VAT ID: EU528002224, zlokalizowanym w Frankfurcie (Niemcy) i obejmować będą następujące dane: współrzędne X i Y oraz data przebywania w danych współrzędnych z dokładnością do 2m.
 4. W zależności od treści przesłanego zapytania lub zawartej umowy dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:
  a) przygotowania oferty- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- zgoda Użytkownika;
  b) utworzenia i aktywacji konta Użytkownika- podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- zgoda Użytkownika;
  c) zawarcia i realizacji umowy na podstawie zainteresowania przedstawioną ofertą- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  d) świadczenia Usług Geolokalizacyjnych – wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- zgoda Użytkownika oraz 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  e) świadczenia usług, wystawienia FV oraz w celach księgowych- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. c) RODO- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  f) archiwizacji oraz archiwizacji dokumentów wymaganych na mocy przepisów prawa, które przechowywane są na koncie Użytkownika w zakładce „Dokumenty”, a także w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów- wówczas podstawą prawną przetwarzania będzie zasadnie do art. 6 ust. 1. lit. f) RODO- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;
  g) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami- wówczas podstawą prawną będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- uzasadniony interes Administratora;
  h) oferowania produktów i usług bezpośrednio, w tym odbierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników za pomocą profilowania- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- uzasadniony interes Administratora.
 5. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników:
  a) pozyskanych w celu przygotowania oferty przetwarzamy przez okres negocjowania umowy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Użytkownik ostatni raz kontaktował się z nami w sprawie przygotowania oferty;
  b) przetwarzanych i archiwizowanych w związku z założeniem i obsługą konta Użytkownika oraz świadczeniem usług wyszczególnionych w łączącej nas z Użytkownikiem Umowie oraz Regulaminie, przetwarzamy do końca okresu przewidzianego poszczególnymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa przewozowego, Konwencji CMR, oraz przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku
  z ich realizacją oraz do końca okresu przedawnienia roszczeń w danej sprawie lub wyczerpania środków zaskarżenia;
  c) przetwarzanych w zakresie podstawowych danych kontaktowych Użytkowników, w celu wymiany korespondencji, a także w celu oferowania usług, przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych w tym celu lub wycofania zgody, jeżeli stanowi ona podstawę przetwarzania danych.
 6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przygotowania oferty, utworzenia i aktywacji konta Użytkownika, zawarcia umowy, świadczenia usług, wystawienia FV oraz korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisów Internetowych. Niewskazanie danych może być przyczyną odmowy przygotowania oferty, utworzenia lub aktywacji konta Użytkownika, zawarcia umowy, świadczenia usług, wystawienia FV lub udostępnienia tych funkcjonalności Serwisów Internetowych dla których podanie danych było niezbędne dla ich udostępnienia. Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych, gdy rozpoczęto już świadczenie usług, uniemożliwi dalsze ich świadczenie.
 7. Każdy Użytkownik, jeżeli dojdzie do przekazania danych ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Trans Assist Sp. z o.o oraz do dokonania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyższych uprawnień należy przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość elektroniczną skierowaną na adres e-mail: rodo@transassist.eu lub pisemną na adres siedziby Administratora.
 8. Ponadto każdy, kto uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IV. PLIKI COOKIE
A. INFORMACJE OGÓLNE.

 1. W Serwisach Internetowych Trans Assist stosujemy tak zwane „cookie”. Są to niewielkie informacje, wysyłane przez Serwisy Internetowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania strony internetowej lub korzystając z Aplikacji.
 2. Podczas korzystania z Serwisów Internetowych w systemie Użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Zawiera on indywidualną sekwencję znaków, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisów Internetowych np. w momencie dokonywania autoryzacji podczas logowania do konta Użytkownika.
 3. Użytkownik ma pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Są one zapisane na urządzeniu Użytkownika i przesyłają dane z tego urządzenia do Serwisów Internetowych. Standardowe ustawienia większości przeglądarek akceptują pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki przekazywanie plików cookie może zostać zablokowane lub ograniczone. Zapisane na urządzeniu pliki cookie mogą być w każdym momencie usunięte. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki pliki cookie można usunąć także automatycznie. Generalna blokada odbioru plików cookie z Serwisów Internetowych Trans Assist może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji Strony Internetowej. Więcej informacji dotyczących kontroli oraz usuwania plików cookie w większości przeglądarek można zaleźć na stronie internetowej: http://www.allaboutcookies.org.
 4. Po wejściu na Stronę Internetową Trans Assist na dole pojawia się baner informujący o stosowaniu plików cookie oraz tym, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i plików cookie znajdują się w Polityce Prywatności. Jeśli Użytkownik zapoznał się z tymi informacjami celem potwierdzenia prosimy o kliknięcie na przycisk „OK”.
 5. W każdym momencie można wnieść sprzeciw wobec stosowania plików cookie. W tym celu należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 

B. PLIKI COOKIE I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE.

 1. Podczas korzystania z Serwisu Trans Assist, wykorzystywane są także pliki cookie umożliwiające analizę sposobu poruszania się Użytkowników w Internecie. Dane zebrane przy pomocy tego rodzaju plików cookie są pseudonimizowane przy zastosowaniu środków technicznych. Dane poddane pseudonimizacji nie mogą już zostać przyporządkowane do Użytkownika. Nie są też one przechowywane razem z pozostałymi danymi osobowymi Użytkowników. Za pomocą tego rodzaju plików cookie mogą być przekazywane następujące dane:
 • częstotliwość wchodzenia na stronę;
 • korzystanie z funkcji dostępnych na stronie internetowej;
 • czas trwania sesji, liczba odsłon, liczba unikanych odsłon, średni czas spędzony na stronie, wejścia, współczynnik odrzuceń, procent wyjść, wartość strony (w ramach Google Optimize).
 1. Pliki cookie wykorzystywane do celów analitycznych służą poprawie jakości Serwisu. Przy pomocy plików cookie przeznaczonych do celów analitycznych uzyskujemy informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu, dzięki czemu możemy systematycznie optymalizować ofertę Trans Assist. Cel ten stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Serwis Trans Assist wykorzystuje narzędzie Google Tag Manager, to rozwiązanie firmy Google Inc. przeznaczone do zarządzania tagami witryny za pośrednictwem interfejsu. Narzędzie Google Tag Manager nie korzysta z plików cookie, nie zbiera ani nie przechowuje danych osobowych. Narzędzie inicjuje inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli narzędzie zostało zdezaktywowane na poziomie domeny lub pliku cookie, dezaktywacja obowiązuje dla wszystkich tagów śledzących ustawionych przez Google Tag Manager.
 3. Serwis Trans Assist wykorzystuje pliki cookie przeznaczone do analizy Google Analytics. Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Użytkowników z Serwisu są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Przy czym Google wykorzystuje te informacje na zlecenie operatora Serwisu, w celu interpretacji korzystania z oferty Trans Assist, sporządzenia raportu na temat aktywności w ramach tej oferty oraz świadczenia na rzecz Trans Assist, innych usług związanych z ofertą internetową i mobilną, a także korzystaniem z Internetu. W ramach tej analizy mogą być tworzone pseudonimizowane profile Użytkownika.
 4. Trans Assist korzysta z serwisu Google Analytics wyłącznie przy włączonej funkcji anonimizacji adresu IP. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google.
 5. Skonfigurowanie przeglądarki w celu sprzeciwienia się wobec stosowania tego rodzaju plików cookie nie ma dla Użytkowników negatywnych skutków, wszystkie funkcje Serwisu pozostają bowiem w pełni dostępne. W tym celu należy pobrać i zainstalować plug-in przeglądarki dostępny pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

C. PLIKI COOKIE WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMOWYCH

 1. W naszych Serwisach Internetowych uruchomiona została funkcja Custom Audiences Pixel” spółki Facebook Inc., a w przypadku Użytkowników zamieszkałych na terenie państw członkowskich UE spółki Facebook Ireland Limited („Facebook”). Funkcja ta służy do prezentowania osobom odwiedzającym stronę internetową, indywidualnej reklamy podczas przebywania na portalu społecznościowym Facebook. W tym celu na Stronie Internetowej Trans Assist, zainstalowany został piksel Facebooka. Za pośrednictwem tego piksela podczas odwiedzania Serwisów Internetowych zostaje utworzone bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. W ramach tego połączenia do serwera Facebooka przekazywana jest informacja, że Użytkownik odwiedził Stronę Internetową Trans Assist, a Facebook przyporządkowuje tę informację do indywidualnego konta Użytkownika w serwisie Facebook. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych przez Facebook oraz o przysługujących Użytkownikom prawach i możliwościach ochrony swojej prywatności dostępne są w uwagach o ochronie danych Facebooka pod linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy/. Będąc zalogowanym do Facebooka można odrzucić funkcję otrzymywania indywidualnej reklamy na Facebooku korzystając z poniższego linka: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_.
 2. W naszych Serwisach Internetowych stosowana jest funkcja LinkedIn Insight Tag sieci LinkedIn, dostarczana przez firmę LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Podczas każdego wywołania Strony Internetowej, która zawiera funkcje LinkedIn, zostaje nawiązane połączenie z serwerami tego serwisu. Firma LinkedIn zostaje poinformowana o tym, że Użytkownik odwiedził naszą Stronę Internetową, korzystając ze swojego adresu IP.
  W przypadku, jeśli Użytkownik posiada zarejestrowane konto w serwisie LinkedIn, może on przypisać do niego interakcję z naszą ofertą. LinkedIn posiada certyfikat tarczy prywatności i gwarantuje przez to przestrzeganie europejskiego prawa dotyczącego ochrony danych. Więcej informacji na temat ochrony danych na portalu LinkedIn można znaleźć w Polityce prywatności LinkedIn. Za pomocą LinkedIn Insight Tag możemy w szczególności analizować sukces naszych kampanii w ramach LinkedIn lub określić grupy docelowe na podstawie interakcji Użytkowników z naszą ofertą internetową. To narzędzie pozwala też wyświetlać na innych stronach reklamy związane z zainteresowaniem Użytkowników. W tym celu w przeglądarce zostaje umieszczony plik cookie ważny przez 120 dni. LinkedIn udostępnia nam zanonimizowane raporty, które zawierają dane na temat aktywności oraz informacje dotyczące interakcji z naszą stroną internetową.

 

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą osoby, której dane te dotyczą.
 3. Operator Serwisu może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę upoważnionym organom, na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.